Algemene informatie psychologische behandelingen

Uw aanmelding begint met één of meerdere oriënterende gesprekken (zgn. intake). Degene die de intake verricht wordt ook de behandelaar; in uitzonderingsgevallen kan hiervan echter in overleg met u worden afgeweken. De verwijzer en/of huisarts wordt door ons schriftelijk op de hoogte gesteld van uw aanmelding, de reden van aanmelding en de onderzoeksbevindingen (tenzij u kenbaar gemaakt heeft hier bezwaar tegen te hebben). Een therapie-uur duurt in de regel 45 minuten, tenzij u met uw behandelaar een andere afspraak gemaakt heeft. De frequentie is vaak één consult per 1-2 weken. Als u te laat op uw afspraak komt, is het niet mogelijk om langer door te gaan dan de afgesproken tijd.

Een psychologische behandeling wordt ernstig bemoeilijkt door veelvuldige afzeggingen. Probeert u daarom het afzeggen van afspraken zoveel mogelijk te vermijden. Als u verhinderd bent om de afspraak na te komen, verzoeken wij u dat ons zo spoedig mogelijk te laten weten. U kunt dit per e-mail of telefonisch (antwoordapparaat) doorgeven.
De mogelijkheden om met uw behandelaar te bellen zijn beperkt, doordat de behandelaars als zij aan het werk zijn voornamelijk in gesprek zijn en dan niet gestoord kunnen worden.

Als u uw behandeling zelf betaalt, ontvangt u daarvoor een factuur. De betalingstermijn hiervoor is 14 dagen. Indien u deze termijn overschrijdt, ontvangt u een herinnering. Hieraan zijn extra administratiekosten verbonden. Heeft u betalingsproblemen, bespreekt u dit dan zo spoedig mogelijk met uw behandelaar, u voorkomt daarmee extra (incasso-)kosten.

Psychologische behandeling zit in het basispakket en wordt vergoed door de ziektekostenverzekering. Wilt u het ons zo snel mogelijk melden indien u van verzekeringsmaatschappij gaat veranderen; u voorkomt hiermee dat uw vergoeding eventueel in gevaar komt. Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen dient u ons tijdens de intake een verwijskaart van uw huisarts te overhandigen.

Uw gegevens, de aantekeningen van de therapeut en eventuele andere bescheiden worden, voorzover ze op papier staan, in een dossierkast bewaard. Deze gegevens worden met de grootste discretie behandeld. Buiten kantoortijd is de dossierkast afgesloten. De meeste gegevens zitten niet meer in een "papieren" maar in een electronisch dossier. Deze dossiers zijn opgeslagen in een centraal datacentrum in het land. De beveiliging van deze gegevens voldoet aan de gebruikelijke eisen. Uw gegevens worden 10 jaar nadat de therapie beëindigd is vernietigd. Indien u wenst dat uw gegevens eerder vernietigd worden, dient u dit aan ons kenbaar te maken. U heeft inzagerecht in uw dossier waar het gaat om "officiële" stukken (brief aan huisarts, informatie van verwijzers, behandelplan, testuitslagen etc).

Door na de intake bij onze praktijk in behandeling te gaan, verklaart u zich bekend en accoord met deze voorwaarden.

Uw behandelaar is aangesloten bij één of meer van de hieronder genoemde beroepsorganisaties, en is daarmee gebonden aan de beroepscode van die organisatie. Onderdeel van die beroepscode is een procedure voor het afhandelen van klachten. Voor alle psychotherapeuten geldt dat zij gebonden zijn aan de beroepscode voor psychotherapeuten, maar niet alle behandelaars in onze praktijk zijn ook psychotherapeut.

NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht, T: 030 - 8201500, E: info@psynip.nl, I: www.psynip.nl
NVP, Maliebaan 87, 3581 CS Utrecht, tel. 030-2510161, E: nvp@psychotherapie.nl, I: www.psychotherapie.nl
LVVP, Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht, T: 030-2364338, E: info@nvvp.nl, I: www.lvvp.info